top of page

/ Verkoopvoorwaarden

/ Betaalmethode

Art. 1 – offertes

Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Art. 2 - Orders 

Orders door koper gegeven zijn, ongeacht
de wijze waarop zij zijn gegeven, voor hem bindend.
Dit geldt ook voor orders, overeenkomsten, regelingen of afspraken, welke door agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen zijn afgesloten of gemaakt.

 

Art.3 - Levering 

Alle leveringen geschieden af fabriek,
tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij franco levering bepaalt verkoper de wijze van verzending. Indien een andere wijze van verzending wordt gevolgd, zijn de eventuele meerdere kosten voor de koper. Kosten van pallets, vlonders, dekborden en dergelijke zijn voor rekening en risico van de koper. De verkoper heeft te allen tijde het recht een pallet terug te vorderen.

Zie voor de uitgebreide levering en zending voorwaarde onderstaande link:

http://www.sensabox.nl/service/shipping-returns/

 

Art.4 - Risico 

a. Ongeacht de wijze van levering zijn de gekochte goederen voor risico van koper, vanaf het tijdstip dat zij verkopers fabriek, depôt of magazijn verlaten. De koper kan verlangen dat verkoper een transport- verzekering sluit. De kosten van deze ver- zekering zijn voor rekening van de koper.

b. Het door koper of door deze aangewezen ontvanger getekende exemplaar van ver- zendadvies, vrachtbrief, reçu of ontvangst- bevestiging in andere vorm, geldt als bewijs dat de daarop vermelde zending door koper compleet en in uiterlijk goede staat is ontvangen, tenzij het tegendeel blijkt uit een gedateerde en ondertekende aantekening van de ontvanger op het betreffende document.

 

Art.5 – Eigendom 

De door de verkoper geleverde goederen blijven het eigendom van de verkoper tot aan het moment van algehele voldoening van al hetgeen verkoper krachtens overeenkomst met koper van deze te vorderen heeft, schade, kosten en rente daaronder begrepen, ongeacht het bepaalde omtrent het risico in het vorige artikel

 

Art.6 – leveringstermijnen 

a. De verkoper is verplicht leveringstermijnen zo goed mogelijk aan te houden.

b. Voor het geval dat binnen de leveringstermijn de levering niet mocht geschieden,
zal zulks de koper nimmer enig recht tot
boete en/of schadevergoeding geven; de koper heeft dan wel het recht de verkoper schriftelijk een andere leveringstermijn van veertien dagen te stellen en indien de goederen met inachtneming daarvan niet mochten zijn verzonden, zal de koper zonder dat enige gerechtelijke tussenkomst nodig is, de koop als ontbonden kunnen beschouwen. Indien de gekochte goederen binnen de leveringstermijn verkopers fabriek, depôt of magazijn hebben verlaten, wordt verkoper geacht zich aan de bedongen leveringstermijn te hebben gehouden.
c. In geval van niet toerekenbare tekortkoming zal de verkoper het recht hebben de levertijd te verlengen met de duur van de niet toerekenbare tekortkoming, of de overeenkomst – voor zover nog niet uitgevoerd – te
ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring.
d. De koper is verplicht de goederen af te
nemen op of direct na de afgesproken levering datum. Indien de koper de goederen later wenst te ontvangen zullen de kosten van opslag en handling aan de koper worden doorberekend.

 

Art. 7 – niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)

a. In geval van niet toerekenbare tekortkoming is de verkoper gerechtigd de koopovereen- komst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, op te schorten dan wel door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder dat hij gehouden is tot schade- vergoeding en/of nalevering.

b. Als niet toerekenbare tekortkomingen zullen onder meer worden beschouwd de volgende omstandigheden, zelfs indien deze ten tijde van het aangaan der overeenkomst voorzienbaar waren: storingen in het bedrijf, gebrek aan materialen en energie, staat van oorlog of beleg en mobilisatieverklaring
in Nederland, brand, ingrijpen van de overheid, requisitie van voorraden (grondstoffen daaronder begrepen),

opdracht van de overheid tot het aanmaken van golfkarton, werkstakingen, bedrijfsblokkades, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, natuurrampen, weersomstandigheden en andere omstandigheden, die een belemmerende invloed op de productie en/of levering hebben.

 

Art.8 – betaling 

a. Betaling dient plaats te hebben binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enige korting, op door verkoper aan te geven wijze.
b. Zowel voor als tijdens de uitvoering der koopovereenkomst heeft de verkoper het
recht contante betaling, vooruitbetaling of zekerheidsstelling te vorderen.
Indien de koper niet voldoet aan hem krachtens deze bepaling opgelegde ver plichting heeft de verkoper het recht verdere uitvoering der koopovereenkomst op te schorten tot aan de betalingsverplichting is voldaan, ofwel de koopovereenkomst voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte te annuleren, onverminderd zijn recht op schadevergoeding terzake.
c. In geval koper op enigerlei wijze tegenover verkoper in de nakoming van zijn verplichtingen uit overeenkomst prompt tekortschiet, bij staking van betaling, aanvraag
tot surséance van betaling, faillissement, beslaglegging, boedelafstand of liquidatie
van de zaken van koper, wordt al hetgeen door koper uit hoofde van enigerlei contract aan verkoper verschuldigd is, dadelijk ten volle opeisbaar. Verkoper heeft dan het
recht nog niet betaalde goederen terug te vorderen en terug te halen, onverminderd zijn rechten uit de tekortkoming in de nakoming van koper voortvloeiende.
d. De koper zal in gebreke zijn door het enkele feit van niet tijdige voldoening, zonder dat het nodig zal zijn hem door een bevel, exploit of soortgelijke acte in gebreke te stellen.
e. Verkoper zal in zodanig geval van koper kunnen vorderen de koopsom, vermeerderd met de wettelijke rente alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, door verkoper gemaakt ofwel aan deze in rekening gebracht terzake van de incassering van het door koper verschuldigde. De buitengerechtelijke kosten in het vorige lid bedoeld worden gesteld op tenminste 8% van de totaal verschuldigde hoofdsom.

 

Art.9 – aansprakelijkheid verkoper 

a. Adviezen door de verkoper gegeven met betrekking tot kwaliteiten, uitvoerings vormen, maten enzovoort, worden naar beste weten verstrekt, doch de koper kan jegens de verkoper in verband met bedoelde adviezen geen enkele aanspraak op schade vergoeding maken.

b. In geval van fabrikage van goederen naar tekeningen, modellen, monsters of andere aanwijzingen in de ruimste zin van het w o o r d , van koper ontvangen, neemt koper de volle garantie op zich, dat door de fabrikage en/of levering van deze artikelen geen merk, octrooi, gebruiks of handelsmodel, of enig ander recht van derden wordt aangetast. Indien een derde op grond van enig beweerd recht tegen de fabrikage en/of levering van bovenbedoelde artikelen bezwaar maakt, vrijwaart koper verkoper terzake van alle vorderingen van welke derde dan ook en is verkoper zonder meer gerechtigd terstond de fabrikage en/of levering te staken en vergoeding voor gemaakte kosten benevens schadevergoeding van koper te verlangen, zonder dat verkoper zijnerzijds jegens koper tot schadevergoeding gehouden is.

d. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade aan of verloren gaan van goederen van de koper of van derden, die hem in verband met voorbereiding en/of uitvoering van de overeenkomst ter beschikking worden gesteld, uitgezonderd die gevallen waarin de schade opzettelijk door verkoper of diegenen voor wie verkoper aansprakelijk is, is veroorzaakt.

 

Art.10 – klachten 

a. Elke klacht betreffende een zending moet geschieden binnen vijf dagen na de datum vermeld op de vrachtbrief of de verzendnota.

b. In geval van slechte levering, beperkt zich verkopers verantwoordelijkheid tot de vervanging, binnen de normale leveringstermijnen, van het gedeelte van de zending

c. Reclames of geschillen, van welke aard ook, geven de koper niet het recht tot uitstel van betaling.

 

Art.11 – geschillen 

a. Op de relatie tussen koper en verkoper is Nederlands recht van toepassing. Het Verdrag der Verenigde Naties Inzake Internationale Koopovereenkomsten Betreffende Roerende Zaken is niet van toepassing.

b. Geschillen, die niet in der minne tussen koper en verkoper opgelost kunnen worden, zullen worden beslist door de rechter, van het arrondissement van de statutaire zetel of woonplaats van de verkoper.

 

 

Art.12 - afmetingen 

a. Dozen zijn binnenwerks gemeten en de maten in millimeters. worden vermeld in de volgorde: lengte – breedte – hoogte.

b. Bij vakverdelingen wordt het aantal vakjes vermeld in de volgorde: aantal lagen, aantal langs de lengte en vervolgens aantal langs de breedte van de doos.

c. Bij platen is de eerst vermelde afmeting evenwijdig aan de richtingen van de golf; onder richting van de golf wordt verstaan de richting van één golfrug of golfdal.

d. Op afmetingen is in elke richting een afwijking toegestaan van maximaal + of – 5 mm, alles tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

e. Indien de koper verkoper verzoekt op de door hem bestelde verpakking de EANcode aan te brengen, dan zal verkoper dit overeenkomstig kopers aanwijzingen met inachtneming van de voorschriften van EAN Nederland doen. Verkoper is echter niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de leesbaarheid van de EANcode of dergelijke coderingen door apparatuur die daarvoor door koper of diens afnemers wordt g e b r u i k t .

 

Art.13 - Kwaliteitsverschillen 

Verkoper is niet aansprakelijk voor afwijkingen in kleur van de gebruikte drukinkten, alsmede voor kleine afwijkingen van het karton. Een tolerantie van maximaal 8% op het gramgewicht op de oorspronkelijke componenten is toegestaan.

 

Art. 14 - Afwijkingen besteld kwantum 

Ten aanzien van het bestelde kwantum zijn per formaat de navolgende afwijkingen toegestaan: 20% bij partijen van minder dan 1.000 stuks 15% bij partijen van 1.000 tot en met 5.000 stuks

10% bij partijen van meer dan 5.000 stuks. Bij strikt vereiste kwantums zal de prijs met 10% verhoogd worden.

 

Art.15 - Plannen,tekeningen,modellen, drukproeven enz.
a. Plannen, tekeningen, modellen, drukproeven enz. die niet het voorwerp uitmaken van
een bestelling, zullen koper in rekening gebracht worden.
b. De plannen, tekeningen, modellen, drukproeven, stansvormen en drukstempels,
door verkoper vervaardigd, blijven verkopers eigendom, zelfs indien koper
een deel van de kosten heeft betaald.
c. De deelname in de onkosten verzekert aan de koper dat dit materiaal uitsluitend voor hem gebruikt zal worden, en dat tot op het ogenblik dat het om een of andere reden uit de omloop wordt genomen.
d. Het bewaren van dit materiaal kan alleen gewaarborgd blijven tot een jaar na het laatste gebruik.

 

Art.16 – heffingen 

Alle heffingen door of vanwege de overheden opgelegd dan wel voortkomend uit voor de golfkartonindustrie geldende maatregelen of convenanten zullen worden doorberekend.

 

Art.17 – verkoopvoorwaarden

Alle verkoopovereenkomsten die door verkoper worden gesloten onder toepassing van
deze algemene voorwaarden; afwijkende bedingen, waaronder begrepen inkoopvoorwaarden van de wederpartij, binden verkoper  slechts indien verkoper zich daarmede schriftelijk akkoord heeft verklaard. 

De volgende betaalmethoden zijn beschikbaar:

1. Vooruit betaling via Bankoverschrijving: 

U kunt ook betalen via overschrijving. Gelieve het totale bedrag van uw factuur over te maken aan Sensatea, onder vermelding van het factuurnummer als referentie. Wij verwerken uw bestelling zodra wij uw betaling hebben ontvangen.

De betaling dient binnen 14 dagen betaald te worden.

Bank: ING

Naam rekeninghouder: SensaBox NL
Locatie: Vianen, Nederland 
IBAN nummer: NL21INGB0008293045
BIC: INGBNL2A

2. iDEAL: NOG NIET BESCHIKBAAR 

Met iDEAL kunt u betalen voor uw online aankopen, veilig en gemakkelijk. U betaalt voor uw bestelling in een beveiligde online betaling omgeving, met de specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank. Als internet bankier, kunt u direct gebruik maken van iDEAL, zonder dat u eerst aan hoeft te melden. iDEAL werkt alleen voor klanten met een bankrekening in Nederland.

/ Privacy

Zie onze uitgebreide Privacy Policy 

Hier leggen we alles uit op het gebied van jouw privacy.

/ Cookies 

Wij Colour Gift maken gebruik van Cookies.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

bottom of page